Pravidlá súťaže

Štatút súťaže

„Najkrajšie Vianočné nechty 2014“

Prevádzkovateľ internetového obchodu Gelovenechty.sk, Ing. Katarína Tvrdá, vydáva tento štatút súťaže „Najkrajšie Vianočné nechty 2014“ (ďalej len „štatút“).

Článok I.

Organizácia súťaže

 1. Organizátorom a vyhlasovateľom tejto súťaže „Najkrajšie Vianočné nechty 2014“ je Ing. Katarína Tvrdá, IČO: 46 915 605 (ďalej len „zriaďovateľ“), ktorá vlastní a prevádzkuje internetový obchod Gelovenechty.sk.
 2. Výhercu cien tejto súťaže vyberajú návštevníci facebookovej stránky https://www.facebook.com/pages/Gelovenechtysk/360185820755506 (ďalej len FB stránka) online hlasovaním - pridávaním „lajkov“ k súťažnej fotografii.

Článok II.

Podmienky prihlásenia do súťaže

 1. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz. To znamená, že môže zaslať len jednu súťažnú fotografiu.
 2. Súťažnou fotografiou sa rozumie autorské dielo súťažiaceho, ktorého motívom je zdobenie nechtov s vianočnou alebo zimnou tematikou.
 3. Súťažnú fotografiu zašle e-mailom na info.gelovenechty@mail.com, spolu s celým menom autora, ktorý je zároveň aj súťažiacim.
 4. Zapojením do súťaže súťažiaci prehlasuje, že súťažnú fotografiu zhotovil sám a na fotografii je jeho autorské dielo.
 5. Fotografia musí byť farebná, v pôvodnom, neupravenom formáte, bez doplňujúcich textov a iných grafík doplnených súťažiacim.
 6. Aby bola fotografia zaradená do súťaže, súťažiaci musí byť fanúšikom FB stránky Gelovenechty.sk, to znamená, že dá „lajk“ na túto stránku.
 7. Súťažiaci verejne zdieľa odkaz na túto súťaž na facebooku na svojom profile.

Článok III.

Časový harmonogram súťaže

 1. Súťaž je vyhlásená a spustená týmto štatútom odo dňa 11.12.2014.
 2. Súťažné fotografie je možné posielať do 26.12.2014 (vrátane).
 3. Fotografie budú uverejnené od 27.12.2014 na FB stránke Gelovenechty.sk
 4. Hlasovanie bude prebiehať v dňoch 27.12.2014 – 11.1.2015.
 5. Súťaž sa končí sčítaním „lajkov“ ku dňu 11.1.2015 a vyhlásením výhercov!

Článok IV.

Ceny, ich udeľovanie a odovzdávanie

 1. Výhercami sú traja súťažiaci, ktorí počas trvania súťaže nazbierali najväčší počet platných hlasov – „lajkov“ na FB stránke Gelovenechty.sk v albume „Najkrajšie Vianočné nechty 2014 - súťaž“
 2. Výhercovia budú o výhre informovaní hneď po skončení súťaže e-mailom.
 3. Ceny a ich udeľovanie:
  1. cena (prvý najvyšší počet „lajkov“) – poukaz v hodnote 30€ na nákup tovaru v internetovom obchode Gelovenechty.sk.
  2. cena (druhý najvyšší počet „lajkov“) - poukaz v hodnote 20€ na nákup tovaru v internetovom obchode Gelovenechty.sk.
  3. cena (tretí najvyšší počet „lajkov“) - poukaz v hodnote 10€ na nákup tovaru v internetovom obchode Gelovenechty.sk.
 1. V prípade rovnakého počtu hlasov sa výhry rozdelia medzi prvých troch súťažiacich s najvyšším počtov hlasov.
 2. Ceny (poukazy na nákup) budú zaslané výhercom e-mailom ihneď po ukončení vyhlásenia víťazov!

Článok V.

Práva a povinnosti zriaďovateľa, záverečné ustanovenia

 1. Zriaďovateľ sa zaväzuje osobné údaje súťažiacich nezverejniť na stránke www.gelovenechty.sk a neposkytnúť ich tretím stranám počas súťaže, ani po jej ukončení.
 2. Zriaďovateľ si vyhradzuje právo vymazať sporné súťažné fotografie a vyvodiť dôsledky v prípade, ak súťažná fotografia nespĺňa prehlásenie podľa Článku II tohto štatútu.
 3. Po skončení súťaže zabezpečí najrýchlejšie doručenie informácií o výhre výhercom a rýchle doručenie výhier.
 4. Zriaďovateľ má právo zmeniť štatút súťaže, alebo ho doplniť aj počas súťaže a to len platným dodatkom k tomuto štatútu.

Dňa 11.12.2014

Späť do obchodu